Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: (τηλ: 22843 60141, Φαξ : 2284023536)

Προισταμένη: Ασημίνα Κούτλα  2284360151, e-mail : m.koutla@paros.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε : Ιωάννης Μωραΐτίδης 2284360146, e-mail : moraitidis@paros.gr

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ: Σταμάτης Σιφναίος 2284360153, e-mail : s.sifnaios@paros.gr

Πολιτικός Μηχανικός: Ιωάννης Ταΐρης 2284360149, e-mail : i.tairis@paros.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. : Σταυρούλα Κρουστάλλη 2284360152, e-mail : s.kroustali@paros.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη: Μανιατάκου Νικολέτα 2284360141, e-mail : nmaniatakou@paros.gr

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντονίζει το τμήμα Τεχνικών Έργων για την εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

Ενημερώνει τον Δήμαρχο επί παντός τεχνικού θέματος.

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

  1. Τμήμα Έργων Υποδομής και Κτιρίων , Οδοποιίας Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Εργασιών
  2. Τμήμα Συγκοινωνιών Μεταφορών και Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών
  3. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης