Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: (τηλ: 22840 25306)

Προισταμένη: Ιωάννα Μπασούλου e-mail : gmpasoulou@paros.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε : Γιάννης Μωραιτίδης e-mail : moraitidis@paros.gr

Τοπογράφος - Μηχανικός: Γιάννης Μυλωνάκης e-mail : mylonakis@paros.gr

Πολιτικός Μηχανικός: Γιάννης Ραγκούσης e-mail : ragousis@paros.gr

Τοπογραφος Μηχανικος Τ.Ε. :Καραγιάννη Ολυμπία e-mail : olkaragiani@paros.gr

Διοικητική Υποστήριξη T.E.: Αλεξίου Μαρία e-mail : malexiou@paros.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη: Μανιατάκου Νικολέτα

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συντονίζει το τμήμα Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών και το Γραφείο διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης για την εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

Κα­λεί σε τακτικές συσκέψεις τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των έργων.

Ενημερώνει τον Δήμαρχο επί παντός τεχνικού θέματος.

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία:

Τμήμα Τεχνικών έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών
Το Τμήμα έχει την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έρ­γων με αυτεπιστασία ή της επίβλεψης μελέτης / εκτέλε­σης έργων που ανατίθενται σε τρίτους και που περιλαμ­βάνουν:

α) Την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και γενικά των κτιρίων και εγκαταστά­σεων που αναλαμβάνει να κατασκευάσει, επισκευάσει ή συντηρήσει ο Δήμος. Τα εκτελούμενα έργα καλύπτουν εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποι­ία, επιχρίσματα, χρωματισμοί, επιστρώσεις κλπ.), ξυ­λουργικές και μεταλλικές κατασκευές, υδραυλικές εγκα­ταστάσεις κλπ.

β) Έργα οδοποιίας και λοιπά έργα υποδομής (κατα­σκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρι­κών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κλπ. ).

γ) Έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (π.χ. πεζό­δρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κλπ.).

δ) Εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης 0­δών (Εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφο­ριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου, π.χ. πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παρο­χής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, παρο­χής πληροφοριών σε θέματα του Δήμου, στάσεων συ­γκοινωνιακών μέσων )

ε) Ηλεκτρομηχανολογικά έργα και συντήρηση Η/Μ εξο­πλισμού
Το Τμήμα έχει επίσης την ευθύνη σε ζητήματα πολεο­δομικού σχεδιασμού και πολεοδομικών εφαρμογών.

Γραφείο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
Γραφείο Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης Α. Γραμματειακή Υποστήριξη Διεύθυνσης Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Διεύθυνση Τε­χνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος (διακίνηση εισερχο­μένων / εξερχόμενων εγγράφων, τήρηση αρχείων εγγρά­φων, δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων, αναπαραγωγή σχεδίων, παροχή γενικών πληροφοριών προς τους πολίτες τήρηση πρωτοκόλλου καταστροφής εγκαταστάσεων κ.λ.π.