Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρκουλής Νικόλαος - e-mail:arkoulis@paros.gr

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών
  Σκιαδά Μαρουσώ e-mail:marskiada@paros.gr
 • Γραφείο Εσόδων:
  Αντωνόπουλος Δημήτρης - e-mail:antonopoulos@paros.gr
 • Γραφείο Διπλογραφικού:
  Κορονίδου Άννα e-mail:akoronid@otenet.gr
 • Γραφείο Λογιστηρίου
  Ιωάννης Σιφναίος e-mail:jsifneos@paros.gr 
  Αρσενία Μαύρη e-mail:marsenia@paros.gr 
  Εύα Τζανακοπούλου e-mail:etzanakop@paros.gr 

Ταμειακή Υπηρεσία 
Δημοτικός Ταμίας:
e-mail: 
Εισπράκτορας: Παναγιώτης Ραγκούσης e-mail:panragousis@paros.gr 
Διαχειριστής: Πρέκας Αντώνιος e-mail:aprekas@paros.gr 

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Πρωτοκόλλου:Σπανόπουλος Νικόλαος e-mail:spnikos@paros.gr 
Γραφείο Δημοτολογίου:Δαμασκηνού Μαντώ e-mail:dhmotologio@paros.gr
Γραφείο Ληξιαρχείου:Μαρία Λουκή  e-mail:mlouki@paros.gr
Γραφείο Αλλοδαπών:Μαρία Ραγκούση e-mail:mragousi@paros.gr

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και γραφεία:

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμοί­ Απολογισμοί-Οικονομική παρακο­λούθηση, Διαχείριση δαπανών, μισθοδοσία.

Προϋπολογισμοί - Αναμορφώσεις - Απολογισμοί

 • Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και κα­τάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετησίων προϋπολογι­σμών δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουμένων προϋπολογισμών και τήρηση των σχετικών διαδικασιών και αρχείων. Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπο­λογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. 
 • Τήρηση ειδικού αρχείου προϋπολογισμού και απολο­γισμού του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και τροποποιητικές αποφάσεις.
 • Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού και εισήγηση των αναμορφώσεων αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων, συμπληρωματικών ή έκτακτων πι­στώσεων.
 • Μέριμνα για την αποφυγή υπερβάσεων στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και άμεση ενημέρωση των αρμό­διων για την τυχόν ύπαρξη τους.
 • Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών απολογισμών του Δήμου σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
 • Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την ε­κτέλεση του προϋπολογισμού της κάθε Διοικητικής ενό­τητας και με τις αναθεωρήσεις του.

Οικονομική Παρακολούθηση - Διαχείριση δαπανών (Λογιστήριο)

 • Τήρηση του νέου διπλογραφικού συστήματος των 0ΤΑ από της εφαρμογής του.
 • Τήρηση των βιβλίων και αρχείων του λογιστικού συ­στήματος των ΟΤΑ όπως εκάστοτε ισχύει
 • Τήρηση μητρώου παγίων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. 
 • Σύνταξη και υποβολή στα πολιτικά όργανα, στο Συμ­βούλιο Συντονισμού Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία Προ­γραμματισμού, περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληρο­φόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 • Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαι­τούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους.
 • Έλεγχος για την πληρότητα και τη νομιμότητα των προηγούμενων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της,αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισμού του Δή­μου και