Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Νίκας Γεώργιος gnikas@paros.gr

Τμήμα Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος Νίκας Γεώργιος

Γραφείο Αδειών Καταστημάτων Φωτίου Ελευθέριος lfotiou@paros.gr

Γραφείο Περιβάλλοντος Δρακουλάκος Ιωάννης (Περιβαλλοντολόγος) jdrakoulakos@paros.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη Τατάρογλου Θένια Κλαμπατσέας Γεώργιος

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα και γραφεία.

Τμήμα Καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος.
Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και κα­ταγραφή αδυναμιών της περιοχής του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών απο­βλήτων, αποκατάσταση χώρων, απομάκρυνση ενοχλουσών δραστηριοτήτων, πηγές ρύπανσης, τοξικών ου­σιών, προστασία διαχείριση βιοτόπων κλπ)

Τεκμηρίωση των αδυναμιών, προβλημάτων, της πε­ριοχής και τήρηση σχετικού αρχείου.

Επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώνονται / καταγράφονται και εισήγηση προγραμμάτων επεμβάσε­ων του Δήμου ή άλλων αρμόδιων φορέων για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Συνεργασίες με αντίστοιχου αντικείμενου Νομαρχια­κές ή Κεντρικές Υπηρεσίες και φορείς για την από κοινού ρύθμιση περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχολούν την περιοχή του Δήμου και για την ανάπτυξη αντίστοιχων κοι­νών προγραμμάτων.

Συνεργασία με την Υπηρεσία Προγραμματισμού για θέματα σχεδιασμού / προγραμματισμού της δράσης του Δήμου σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέριμνα για την αποφυγή προβλημάτων που δημι­ουργούν τα λατομεία μαρμάρου και αδρανών υλικών που είναι βασικά η αλλοίωση του φυσικού τοπίου που προκα­λείται από τις εκσκαφές επιφανειακής εκμετάλλευσης και απόθεσης από μπάζα και στείρα υλικά και από αποψιλώ­σεις αγροτικών δασικών εκτάσεων και την ρύπανση του περιβάλλοντος από σκόνες που εκπέμπονται στην ατμό­σφαιρα. Έλεγχο αν το συγκεκριμένο λατομείο βρίσκεται σε λατομική περιοχή η οποία καθορίζεται μέσα στα όρια του νομού με απόφαση του Νομάρχη. Γενικότερος στη λειτουργία των ιδιωτικών νταμαριών, και μέριμνα για την καταβολή ετήσιου ειδικού τέλους υπέρ του ΟΤΑ της πε­ριοχής από τους εκμεταλλευτές των ιδ. Λατομείων μαρ­μάρου και αδρανών υλικών. Το ειδικό τέλος είναι 4% πά­νω στην τιμή πώλησης των λατομικών προϊόντων. Μέρι­μνα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των λατομείων που διέκοψαν οριστικά την λειτουργία τους.

Σύνταξη μελετών χωροθέτησης και στη συνέχεια με­λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου η έγκριση αυ­τών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη μελε­τών οδοποιίας αποχετεύσεων και άλλων έργων.

Εισήγηση για την ανάθεση με εκδήλωση ενδιαφέρο­ντος για τη σύνταξη μελετών προέγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τρίτους εκτός του Δήμου.

Παρακολούθηση της εκπόνησης των μελετών που α­νατίθεται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακο­λούθησης ελέγχου και παραλαβής των μελετών από ποι­οτικής και συμβατικής άποψης.

Υποβολή σχετικής αίτησης και θεώρησης της μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης στη Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Πε­ριφέρειας συνοδευόμενη από το απαραίτητο φωτογρα­φικό και χαρτογραφικό υλικό καθώς και ερωτηματολόγιο όπως αυτό καθορίζεται στην Υ Α.

Υποβολή σχετικής αίτησης κατόπιν εγκρίσεως προέ­γκρισης χωροθέτησης συνοδευόμενη από ην μελέτη πε­ριβαλλοντικών επιπτώσεων στην Δ\νση ΠΕΧΩ της Περι­φέρειας και αντίγραφο μελέτης στο Νομαρχιακό Συμ­βούλιο όπου γνωμοδοτεί.

Β. Γραφείο διαχείρισης απορριμμάτων καθαριότητας ακτών, λαϊκής αγοράς, διαχείρισης ΧΥΤΑ, Κίνησης οχη­μάτων, Πράσινο, παιδικές χαρές.

Β.1.Συγκρότηση-προγραμματισμός-παρακολούθηση των Συνεργείων του Τμήματος Για την εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος συ­γκροτούνται διάφορα συνεργεία.

Οι σχετικές με τα συ­νεργεία αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:

  • Συγκρότηση, οργάνωση, συντονισμός και γενικά διοί­κηση των συνεργείων του Τμήματος