Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τα αι­ρετά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξε­ων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. (Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρ­χιακής Επιτροπής όταν καλείται).
 • Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τις υ­πηρεσίες στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα.
 • Νομική επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν τον Δήμο.
 • Νομική επεξεργασία προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου, συμβολαίων. Συμβάσεων εργασίας και έργου, διακηρύξεων, δημοπρασιών κλπ. 
 • Παραστάσεις σ' όλα τα Δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου.
 • Παραστάσεις στις Διοικητικές Αρχές για την προάσπι­ση των συμφερόντων του Δήμου.
 • Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων. α­ποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο).

Επίσης στις αρμοδιότητες του γραφείου Νομικής Υπο­στήριξης συμπεριλαμβάνονται:

 • Απαλλοτριώσεις: Δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που έχουν σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαλλοτριώσεων για νομική υποστήριξη προς το συμφέ­ρον του Δήμου ( κήρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμός προσωρινής τιμής μονάδος, οριστικής τιμής μονάδος, α­ναγνώριση δικαιούχων, συντέλεση απαλλοτριώσεως, γνωμοδοτήσεις κ.λ.π.
 • Δημοτική περιουσία -Μισθώσεις : Δικαστικές και ε­ξώδικες ενέργειες για τη διασφάλιση, προστασία,επαύ­ξηση κλπ καθώς και οι μισθώσεις. Εδώ υπάγονται οι διεκ­δικητικές αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα νομής αρνητικής, αναγνωριστικές αγωγές, συμβάσεις καταστημάτων, κα­ταγγελίες συμβάσεων, αναπροσαρμογές μισθώσεων, ε­ξώσεις και εκτέλεση αποφάσεων, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Φορολογικές -Διοικητικές υποθέσεις: Διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και οι υπο­θέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή περί εισπρά­ξεως των ως άνω εσόδων νομοθεσίας καθώς και οι σχετι­κές γνωμοδοτήσεις.
 • Ποινικές και πειθαρχικές υποθέσεις. Του εν γένει υ­παλληλικού και εργατικού Προσωπικού του Δήμου καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Νομιμοποιήσεις -Συμβάσεις επιλύσεων διαφορών α­πό Συμβάσεις και Διαγωνισμούς. Υποθέσεις που αφο­ρούν τον έλεγχο νομιμοποιήσεως των συμβαλλομένων με τον Δήμο στις καταρτιζόμενες εκάστοτε συμβάσεις προ­μηθείας, καθώς και η επίλυση των διαφορών που ανα­λύονται από την τήρηση των όρων του διαγωνισμού, κα­θώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Εργατικές διαφορές : Υποθέσεις που ανακύπτουν α­πό την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και υπάγονται στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια, καθώς και οι σχετι­κές γνωμοδοτήσεις.

Φιφλής Κωνσταντίνος
Δικηγόρος Δήμου Πάρου


Email:fiflis@paros.gr