Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Τακτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 Δήμου Πάρου»

«Τακτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 Δήμου Πάρου»