Πρόσκληση για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις 2020.

 
                              
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πάρος, 27 Ιουλίου 2020
             ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                    
                ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                        Αρ. Πρωτ.:  11761
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ
        ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
κ. Εμμ. Μαλαματένιου
 
                                        
Θέμα: Πρόσκληση για συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις 2020.
         
   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 και τις υπ’ αρ. 112/2018, 122/2019 & 123/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Πάρου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη:
 1. Για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου από 12 έως 15 Αυγούστου, στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου.
 2. Για την εορτή του Αγ. Αρσενίου από 17 έως 18 Αυγούστου, στην περιοχή του Αγ. Αρσενίου.
 3. Για τον εορτασμό των εννιάμερων της Παναγίας από 21 έως 23 Αυγούστου, στη Δημοτική Κοινότητα Ναούσης.
 
Δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι επαγγελματίες με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη του Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων του Δήμου Πάρου (πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, κάτοχοι αδειών σε Κυριακάτικες αγορές, πωλητές κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου).
 
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 • Άδεια λαϊκών αγορών ή πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, αδειούχοι του αρ. 45 του ν. 4497/17, όπως ισχύει(φυσικά πρόσωπα και φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας)
 • Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής σε ισχύ ή θεωρημένο από την αρμόδια αρχή καταστατικό συλλόγου, σύνθεση Δ.Σ., μέλη.
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS (ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο)
 • Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
 • Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους συμμετοχής (υποβάλλεται μετά την σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπου απαιτείται
 • Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του
 • Βεβαίωση καταλληλότητας της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών.
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα γίνονται δεκτές από την 27 Ιουλίου 2020 έως και τις 31 Ιουλίου 2020. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.
 
Για την έκδοση έγκρισης συμμετοχής αρμόδιες είναι οι Επιτροπές σχεδιασμού και ελέγχου των Εμποροπανηγύρεων.
 
          
Ο  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Δήμου Πάρου
 
 
Εμμανουήλ Μαλαματένιος