ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση και αγορά ακινήτου.

           
                                                                                                    Αρ.Πρωτ.:7933/31-05-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
 
                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
   Ο Δήμαρχος Πάρου προσκαλεί :
σε δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική  εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εύρεση και αγορά ακινήτου, σε ολόκληρο το Δήμο Πάρου και ειδικότερα εδαφικής έκτασης εμβαδού έως 8.000,00m2 ,άρτιας και οικοδομήσιμης σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα από υφιστάμενες οικίες, καθώς και άνω των 300 μέτρων από τα όρια των οικισμών με χρήσεις γης: εγκαταστάσεις αποθήκης γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων συμπεριλαμβανομένου κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, κτήρια κοινωφελών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στα οποία δεν απαγορεύεται η χρήση τους ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία.
Άρθρο 1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
Α. Εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Για την έναρξη της εντός εικοσαήμερης προθεσμίας υποβολής των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. (ν.3548/2007).
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η  27η Ιουνίου  2019  ημέρα Πέμπτη  .
Ο φάκελος προσφοράς ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει:
Αίτηση συμμετοχής με την οποία θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου (θέση, έκταση καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του).
Δημοτική και φορολογική ενημερότητα, Τίτλους ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό διάγραμμα, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 με το περιεχόμενο της οποίας θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την αγορά του προσφερόμενου ακινήτου καθώς και ότι  ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των όρων και τους αποδέχεται πλήρως.
Β. Διενέργεια προσφορών ενδιαφέροντος
 Η  Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων θα παραλάβει τις αιτήσεις συμμετοχής και μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και την πληρότητα αυτών  όσον αφορά τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Συντάσσεται σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.  
 Στην περίπτωση αποκλεισμού ενός ακινήτου, οι λόγοι αιτιολογούνται επαρκώς.
 Η επιτροπή δημοπρασιών για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων - όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αρ. 04/2019(ΑΔΑ:750ΘΩΞΓ-Ν41) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου θα διεξάγει τη δημοπρασία, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Δήμαρχος καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (αρ.3 και παρ.4 του αρ.5 του ΠΔ 270/1981).
 Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από την επιτροπή και το μειοδότη.
Άρθρο 2. Το προς αγορά ακίνητο πρέπει να έχει εύκολη οδική επικοινωνία με το δημόσιο δρόμο, η θέση και μορφή του να το καθορίζουν κατάλληλο για χώρο για τον οποίο προορίζεται,  να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης επηρεάζει τη νομική κατάσταση του ακινήτου, να δύναται να συνδεθεί με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. (ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικής ενέργειας -  τηλεπικοινωνιών), να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες, έκαστος των οποίων  οφείλει να προσκομίζει για τον εαυτό του τίτλους ιδιοκτησίας και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, ώστε η σειρά των τίτλων να καλύπτει τα τελευταία τριάντα πέντε (35) χρόνια, να έχει εμβαδόν έως 8.000,00m2 ,να είναι άρτια και οικοδομήσιμη σε απόσταση τουλάχιστον 150 μέτρα από υφιστάμενες οικίες, καθώς και άνω των 300 μέτρων από τα όρια των οικισμών με χρήσεις γης: εγκαταστάσεις αποθήκης γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων συμπεριλαμβανομένου κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, κτήρια κοινωφελών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας στα οποία δεν απαγορεύεται η χρήση τους ως καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία.
Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης, με την προϋπόθεση αυτά να δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση. Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα (ή ενιαίο απόσπασμα κτηματολογίου) και από κοινή αίτηση-δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, δεδομένου ότι θα εξασφαλίζονται οι νόμιμοι όροι και προδιαγραφές .
Άρθρο 3. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην  επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού και να καταθέσει  νόμιμο    πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 4. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο.
Άρθρο 5. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 6. Ο τελευταίος μειοδότης  του ακινήτου υποχρεούται όπως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο που θα ορίσει το δημοτικό συμβούλιο όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη του συμβολαίου. Διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη. Το προσφερόμενο ακίνητο παραδίδεται προς χρήση, από την υπογραφή του συμβολαίου(και από τα δύο συμβαλλόμενη μέρη) καθώς και με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής.
 Άρθρο 7. Εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία  ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500,00)  ευρώ.
Άρθρο 8. Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου
(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης).
 Περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες (ν.3548/2007 άρθρο 3) την 6η Ιουνίου  2019  ημέρα Πέμπτη , θα αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:www.paros.gr.
 Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Τοπικό Τύπο.
Άρθρο 9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη του κάθε ακινήτου που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Άρθρο 10. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερομένου σ' αυτόν, μόνο από έτερο ενδιαφερόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού.  Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Άρθρο 11. Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών περί εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σε αυτόν που πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή για το προς αγορά ακίνητό του.
Άρθρο 12. Επανάληψη της δημοπρασίας
 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.
 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να  προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο συμβολαιογράφο που θα ορίσει το δημοτικό συμβούλιο η δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου.
 Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η απόφαση κατακύρωσης αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας μαζί με όλο το σχετικό φάκελο.   
 Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τη δημοπρασία, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να προβεί σε αγορά  απευθείας του κατάλληλου ακινήτου. (άρθ.191 ,του ν.3464/2006).       
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες ως προς την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Βασιλική Ζαμπούνη στο τηλέφωνο: 2284360121 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ό,τι δεν έχει ειδικώς προβλεφθεί, θα ρυθμίζεται από τα σχετικώς προβλεπόμενα στον οικείο Νόμο.
 
 
 
 
                                                       Ο Δήμαρχος Πάρου
 
 
 
                                                        Μάρκος Ι. Κωβαίος