ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με εκτιμώμενη αξία 50.344,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής