Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή μνημείου Φ Βελέντζα στο Κώστο (CPV 45212314-0) με προϋπολογισμό 15.322,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου   Κατασκευή μνημείου Φ Βελέντζα στο Κώστο (CPV 45212314-0) με προϋπολογισμό 15.322,55 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Οικοδομικά: 9.163,20 €, Β) ΗΛΜ 959,50 €, Γ.Ε.+Ο.Ε.: 1.822,01 €, Απρόβλεπτα: 1.791,72 €, Απολογιστικά 1.344,10 €, Γ.Ε.+Ο.Ε Απολογιστικών : 241,94 €, Φ.Π.Α. 3.677,41 €

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://dimos.paros.gr/prokirykseis/ της αναθέτουσας αρχής.

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται 02η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.       

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω                 Συμφωνίας
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου

7. Το έργο χρηματοδοτείται από τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Πάρου

8. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης