Πλήρωση μίας (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου Ειδικού Συνεργάτη (Οικονομολόγου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμαρχος Πάρου έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
- Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-7-2007), όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των παρ. 2α και 2β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
- Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018)
- Τις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
- Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
- Την ανάγκη πρόσληψης για την επικουρία του Δημάρχου ενός Ειδικού
Συνεργάτη, Οικονομολόγου, ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες και γνώσεις του σε θέματα που αφορούν το δημόσιο λογιστικό σύστημα και τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. (έσοδα και έξοδα) και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, την παρακολούθηση των ενεργειών του καθώς και την εν γένει υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής σε θέματα οικονομικής φύσεως.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέση μετακλητού υπαλλήλου Ειδικού Συνεργάτη (Οικονομολόγου) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18-2-2023 έως και 28-2-2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην γνωστοποίηση .