Περίληψη Διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού Δήμου Πάρου»

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γάλακτος προσωπικού
Δήμου Πάρου», (CPV): 15511000-3 «Γάλα», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 103.500,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 116.955,00
€) ΦΠΑ 13%: 13.455,00 €.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/02/2023 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 22/02/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο
διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή
με το αντικείμενο της προμήθειας.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού 2.070,00 ευρώ (δύο χιλιάδων εβδομήντα ευρώ).
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και
των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 183329,
όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paros.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση.