ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ (CPV 45241000-8) με προϋπολογισμό 1.975.806,45 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η  Ιανουαρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14.00 μετά μεσημβρίας.

Το σύνολο των τευχών δημοπράτησης βρίσκεται αναρτημέο στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 194975