Κατασκευή μνημείου Φ Βελέντζα στο Κώστο

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου   Κατασκευή μνημείου Φ Βελέντζα στο Κώστο (2020) (CPV 45212314-0) με προϋπολογισμό 18.999,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης