Επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ψυκτικού θαλάμου κατάψυξης για την προσωρινή αποθήκευση των ζωικών υποπροϊόντων του δημοτικού σφαγείου Πάρου

Ο Δήμος Πάρου, διενεργεί επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση
ψυκτικού θαλάμου κατάψυξης για την προσωρινή αποθήκευση των ζωικών
υποπροϊόντων του δημοτικού σφαγείου Πάρου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός πενήντα (50)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/03/2023 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες
και Υπηρεσίες (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), (Συστημικός αριθμός 185051). Η
ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 10/03/2023
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού 1.209,68 €.Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.