Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ (CPV 45233120-6) με προϋπολογισμό 54.435,48 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ  (CPV 45233120-6) με προϋπολογισμό 54.435,48 € (πλέον Φ.Π.Α.).