Διακήρυξης της δημοπρασίας για την εύρεση και για τη μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στη Κοινότητα Μάρπησσας του Δήμου Πάρου

Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει:
τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
270/1981, για την εύρεση και μίσθωση ενός (1) ακινήτου για χώρο στάθμευσης οχημάτων, στη
Κοινότητα Μάρπησσας του Δήμου Πάρου, το οποίο να βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του
χωριού, πλησίον του Κοινοτικού Καταστήματος και του Περιφερειακού Ιατρείου, προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου για χώρο στάθμευσης οχημάτων, έκτασης από 2.000 έως
3.000 τετραγωνικά μέτρα. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του προσφερόμενου ακινήτου θα
είναι έως δώδεκα (12) έτη.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αγίας Άννας Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/04/2023,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου (Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:
www.paros.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη του
κάθε ακινήτου που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τoν
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Μωραϊτίδη Ιωάννη. (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Άννας
Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, email: moraitidis@paros.gr).

Συνημμένα :