Διακήρυξη δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας του Δήμου Πάρου

Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
270/1981, για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας της Κοινότητας Πάρου, του
Δήμου Πάρου, το οποίο να βρίσκεται πλησίον της υπάρχουσας σχολικής μονάδας η οποία
βρίσκεται στη θέση «Πλάτανος» της Παροικίας και να πληροί τα κάτωθι κριτήρια: Το προς
μίσθωση ακίνητο να περιλαμβάνει τρεις (3) ισόγειες αίθουσες, WC, αύλειο χώρο και να έχει
εμβαδό από 150 έως 200 τετραγωνικά μέτρα. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης του
προσφερόμενου ακινήτου θα είναι έως δώδεκα (12) έτη. Πρέπει να έχει βεβαίωση στατικής
επάρκειας του κτιρίου, βεβαιωμένη από αρμόδιο μηχανικό καθώς και η νομιμότητα κατασκευής
του κτιρίου και να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλόλητας για στέγαση σχολικής μονάδας, που
αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/2007 απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β΄/27-4-2007) καθώς και την συμπληρωματική αυτής με την υπ. αρ.
168655/2018 απόφαση υπουργού Εθνικής Παιδείας (ΦΕΚ 4519/Β΄/16-10-2018).
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αγίας Άννας Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/11/2022,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου (Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:
www.paros.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη του
κάθε ακινήτου που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τoν
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Μωραϊτίδη Ιωάννη. (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Άννας
Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, email: moraitidis@paros.gr).

Συνημμένα :