Διακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του παιδικού σταθμού Νάουσας Πάρου

Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει:
δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη
στέγαση του παιδικού σταθμού Νάουσας Πάρου του Δήμου Πάρου. Τα προσφερόμενα ακίνητα
θα πρέπει ενδεικτικά - και όχι περιοριστικά – να περιλαμβάνουν χώρους κύριας χρήσης και
κοινόχρηστους, προκειμένου να φιλοξενηθούν νήπια και να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΔ
99/22-9-2017 ΦΕΚ Τεύχος Α’ 141/28.09.2017. Ειδικότερα τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει
να έχουν ελάχιστο εμβαδόν κυρίων χώρων 200 τ.μ. και αύλειο χώρο τουλάχιστον 200 τ.μ. και να
ευρίσκονται εντός του οικισμού της Νάουσας Πάρου ή σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων
από αυτόν. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα έτη (12) έτη.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχυδρομική
Διεύθυνση: Αγίας Άννας Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12/04/2024,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν
την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του
Δήμου (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης). Περίληψη της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Πάρου: www.paros.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη
που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τoν
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Μωραϊτίδη Ιωάννη. (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Άννας
Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, email: moraitidis@paros.gr).

 

Διακήρυξη :