Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2023

Ανάρτηση  αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2023

 

 

Ανάρτηση  αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2023

( ΑΔΑ: 91ΓΨΟΡΔΩ-ΨΨ8)

 

Ανάρτηση πινάκων κατάταξη - προσλαμβανόμενων

 Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €)