Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Πάρου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

                                                           ΣΧΕΔΙΟ
                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πάρος  30 Σεπτεμβρίου 2019
  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                      Αρ. Πρωτ. : 15674
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                 
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρος               
Ταχ. Κώδικας:    844 00           
Πληροφορίες: N. Αποσοτολοπούλου  
Τηλέφωνο: 2284360114                    
FAX :  22840 22078                     
e-mail : grafeioprosopikou@paros.gr      
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο
(2) μηνών στο Δήμο Πάρου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων
αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 
                                                          Ο Δήμαρχος Πάρου
 
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) , όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α) περί πρόσληψης προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α., όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 20 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2-15 (ΦΕΚ 47Α).
  4. Την με αριθμ. 213/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (ΑΔΑ: Ψ69ΩΩΞΓ-ΓΔ9) σχετικά  με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού πέντε (5) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2583/Β/24-9-2012) όπως ισχύει.
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε
 
Την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας  
δύο (2) μηνών, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών &
πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, ανά
ειδικότητα, αριθμό ατόμων και με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα που
αναφέρονται παρακάτω:
 
                              ΠΙΝΑΚΑΣ  Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης
Υπηρεσία
Ειδικότητα
Αριθμός ατόμων
Διάρκεια σύμβασης
101
Δήμος Πάρου
Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών
ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών
Εργασιών
1
2 μήνες
102
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
1
2 μήνες
103
ΥΕ Βοηθών Οικοδομικών Εργασιών
2
2 μήνες
104
ΥΕ Βοηθών Υδραυλικών Εργασιών
1
2 μήνες
 
                              ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα
101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Κτίστη ή Τοιχοποιών και Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος - Σοβατζής ή Κτιριακών Έργων ή Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών - γύψου - επιχρίσματος - μονώσεων - σκυροδέματος)  ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής  Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
        (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
        Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης
        τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της
        αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία  τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
102
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως
ισχύει* ,
β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον  Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος,  απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής  ή ισότιμος και αντίστοιχος  τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας  υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η  θέση  δεν καλυφθεί  από υποψήφιο  με τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*,
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ 112/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια  και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.
103 -104
α) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ. 2 άρθρο 5 του Ν. 2527/97)
β) Εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δικαιολογητικό (βεβαιώσεις εργοδοτών, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα).
 
 
Εντοπιότητα
1. Προηγούνται οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου
2. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των  υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων
3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας
                                                                                                
Γενικά Προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
(ποινική καταδίκη, υποδικία, στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από
άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).
 
Υποβολή δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
  •  Αίτηση
  •  Φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο
  έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
  •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17
         του Ν. 3584/2007
  •  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η απασχόλησή του ή μη
κατά το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης,  σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3812/2009, με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Στην περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία και την  ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη & λήξη)
 
Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος Πάρου συντασσόμενου του σχετικού πρακτικού ανάρτησης, στην ιστοσελίδα
του Δήμου και στον ιστοχώρο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 
Υποβολή αιτήσεων – προθεσμία
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και τη Δευτέρα 7/10/2019.
                                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                                          Μάρκος Ι.  Κωβαίος