Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός μήνα Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ΕΠΤΑ (7) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) μήνα.

                                                                      
                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πάρος   9 Σεπτεμβρίου 2019
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     
   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                      Αρ. Πρωτ. : 14408
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                 
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρος               
Ταχ. Κώδικας:    844 00           
Πληροφορίες: Α. Σιφναίου  
Τηλέφωνο: 22843 60174-60114                    
FAX :  22840 22078                     
e-mail : grafeioprosopikou@paros.gr      
 
 
         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός μήνα
 
 
    Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ΕΠΤΑ (7) ναυαγοσωστών,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 140/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου και  τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του ν. 4547/2018.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ναυαγοσωστών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΠΤΑ (7)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης
Κύρια Προσόντα
α) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
ανεξαρτήτως ειδικότητας
β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και
γ) άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη  από οικεία Λιμενική Αρχή.
 
Προσόντα Α΄ Επικουρίας ( Εφόσον  οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με
τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου
ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού
σχολείου)  ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος  κατώτερης τεχνικής σχολής του
Ν.Δ/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου  1 του Ν. 2871/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
β) πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής και
γ) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ)  εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
 
Εντοπιότητα
1. Προηγούνται οι  μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου
2. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των  υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων
3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας
                                                                                                
Γενικά Προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
4.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτηση και τα δικαιολογητικά
απόδειξης των τυπικών προσόντων, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
υπεύθυνη δήλωση ( για το κώλυμα κατά το άρθρο 8) πιστοποιητικό δημοτικότητας, 
βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (εφόσον επικαλούνται εντοπιότητα).
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία
Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου  2019.
                                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                         Μάρκος Ι.  Κωβαίος