39 / 2015 "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου"

39 / 2015 "Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης Δήμου Πάρου"