Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 14/09/2017 και ώρα 13.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                               Πάρος 12 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 12867
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                   Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
v                                                                     (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                                 3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110                                                                      Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω του κατεπείγοντος του θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 14/09/2017 και ώρα 13.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:   
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προγραμματισμού πρόσληψης μόνιμου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κατόπιν τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.
      Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 22159/εγκ. 19/30-6-2017 εγκυκλίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ΟΤΑ υποβάλλουν από της δημοσιεύσεως των οργανισμών (η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου μας δημοσιεύθηκε 7-9-2017) και μέσα σε 10 ημέρες το αίτημα προγραμματισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της 40703/16-12-2016 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και ν.π.ι.δ. αυτών, προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
 
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
 
Ρούσσος Βατίστας
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Γκίκας Αναστάσιος
5. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα       
6. Καλακώνας Μηνάς
7. Καστρουνής Σωτήριος
8. Καραχάλιος Σταύρος
9. Κεφάλας Φραγκίσκος
10. Λεοντής Μικές 
11. Λουκής Γεώργιος του Δημ
12. Λουκής Γεώργιος του Κων.            
13. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
14. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
15. Μανωλάκη Θεοδοσία
16. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
17. Πατέλης Άγγελος 
18. Πετρόπουλος Ιωάννης
19. Πούλιος Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Πέτρος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
25. Χανιώτη Μαρία                                                   
26. Χριστόφορος Χρήστος