Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                               

                                                         

                          

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πάρος, 10 Σεπτεμβρίου 2019  

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αριθ.  Πρωτ: 14421

                   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                             

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

          

    Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                              Προς:   Πίνακας Αποδεκτών

    Ταχ. Κώδικας: 84400                                                        

        Τηλέφωνο:   2284360129                                                

        FAX: 22840-22078                                                          

        e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                   

                                                                                                 

 

                                                                                                                  

         ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

         

       Παρακαλούμε εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής να ορίσετε τον εκπρόσωπό σας προκειμένου να οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, η οποία γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σ’ αυτήν από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο και αποτελείται από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρ. τηλ. 2284360107) για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

 

    

                                                                      O Δήμαρχος  Πάρου  

  

 

                                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 1. Εμπορικό Σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου
 2. Τοπικοί Επαγγελματικοί Σύλλογοι
 3. Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων
 4. Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων
 5. Σωματεία Εργαζομένων Ο.Τ.Α. και Νομικών του Προσώπων
 6. Επιστημονικοί Σύλλογοι
 7. Αθλητικοί Σύλλογοι
 8. Πολιτιστικοί Σύλλογοι
 9. Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτών
 10. Λοιποί Σύλλογοι και Φορείς
 11. Δημότες