Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων Αποστολοπούλου Νικολέτα e-mail:grafeioprosopikou@paros.gr Γραμματειακή Υποστήριξη Δημάρχου(Γραφείο Δημάρχου) Αλιπράντη Κυριακή e-mail:grafeiodimarhou@paros.gr e-mail:tasparai@paros.gr Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Σιφναίου Αγγελική e-mail:gramatia@paros.gr Γραμματεία Δημαρχικής Επιτροπής Μαρία Ραγκούση e-mail:mlouki@paros.gr ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙ­ΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α. Γραμματειακή Υποστήριξη Δημάρχου * Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας και αποφά­σεων του Δημάρχου. * Ρύθμιση συναντήσεων και επικοινωνιών του Δημάρ­χου και τήρηση ημερολογίου των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. * Τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου Δημάρχου. * Τήρηση προσωπικού αρχείου εγγράφων του Δημάρ­χου. * Τήρηση πρακτικών συναντήσεων ή συμβουλίων στα 0­ποία μετέχει ο Δήμαρχος. * Συγκέντρωση στοιχείων ή εγγράφων που πρέπει να υ­πογραφούν από τα όργανα και μέριμνα για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους. * Τήρηση αρχείου αποφάσεων Δημάρχου και λοιπών α­ποφάσεων πολιτικών οργάνων. * Διεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από τον Δήμαρχο και η οποία δεν ανήκει στην αρμοδιότητα των υ­πολοίπων υπηρεσιών. Β. Γραμματειακή υποστήριξη αιρετών οργάνων (Γραμ­ματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρου Δ.Σ., Δημαρ­χιακής Επιτροπής, Αντιδημάρχων, Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων. Διοικητική υποστήρι­ξη Νομικών προσώπων του Δήμου εκεί όπου δεν υφίστα­ται.) * Κατάρτιση σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Δ.Σ., της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. για τα θέματα και τον χρό­νο/ τόπο κάθε συνεδρίασης. * Συγκέντρωση, αναπαραγωγή και αποστολή στα μέλη του Δ.Σ. των διαφόρων εισηγήσεων και γενικά του ενημε­ρωτικού υλικού που αντιστοιχεί στα θέματα των συνε­δριάσεων. * Μέριμνα για τον χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλ­ληλων μέσων κλπ * Τήρηση πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσε­ων. * Τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων του Δ.Σ. * Δακτυλογράφηση/ αναπαραγωγή αποφάσεων του Δ.Σ. και αποστολή τους στην υπηρεσία Τοπικής Αυτοδιοί­κησης της Περιφέρειας. * Ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για τις εγκε­κριμένες αποφάσεις του Δ.Σ. * Ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών του Δ.Σ. για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτές από το Δημοτικό Συμβούλιο προς μελέτη. * Παρακολούθηση της διαδικασίας επεξεργασίας τους και προετοιμασία για την έγκαιρη επανεισαγωγή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο προς λήψη οριστικής απόφασης. * Παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή, τις μόνιμες και έκτακτες επιτροπές που συνιστά το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Το­πικά Συμβούλια (ενημέρωση για τα θέματα και τον χρόνο κάθε συνεδρίασης, διανομή εισηγήσεων προς τα μέλη των Επιτροπών, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρα­κτικών, δακτυλογράφηση/ αναπαραγωγή εισηγήσεων κλπ.). * Παροχή κάθε είδους γραμματειακής υποστήριξης προς τους Αντιδημάρχους και τον Πρόεδρο του Δημοτι­κού Συμβουλίου. * Τήρηση αρχείου εκπροσώπων του Δήμου σε διάφο­ρους φορείς και όργανα. Φροντίδα για την αποστολή στοιχείων προς τους προηγούμενους εκπροσώπους, επι­κοινωνία, παραλαβή και εσωτερική διεκπεραίωση των εκ­θέσεων των εκπροσώπων προς τον Δήμο. * Μέριμνα για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών όλων των σχολείων Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παι­δείας. * Διοικητική υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Παι­δείας. * Συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία για τη καταγρα­φή των στεγαστικών αναγκών των σχολείων, για απαλλο­τριώσεις χώρων για ανέγερση νέων διδακτηρίων και τη διεκπεραίωση κτιριακών θεμάτων που έχουν σχέση με συ­ντηρήσεις, ανεγέρσεις, π