Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου * Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και δεικτών, που περιγράφουν την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ κατάστασή της. * Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περι­βάλλον του Δήμου που επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρ­χιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, δημόσιες πολιτικές, κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράμματα φορέων υποστήριξης της Τ.Α., προ­γράμματα Ε.Ε.) * Φροντίδα για τη συγκέντρωση μελετών και τεχνογνω­σίας που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, έρευνες, ειδικές μελέτες διαμόρφωσης και τυποποίησης τεχνο­γνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ). * Εισηγήσεις προς τα αιρετά όργανα για την οργάνωση των διαδικασιών στρατηγικού / επιχειρησιακού προγραμ­ματισμού του Δήμου συνολικά και στους επί μέρους το­μείς (Τεχνικά, Πολεοδομικά, Περιβαλλοντικά, Οικονομι­κά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά ζητήματα) * Υποστήριξη των διαδικασιών σύνταξης των μεσοπρό­θεσμων και ετήσιων Προγραμμάτων του Δήμου και υπο­στήριξη της λειτουργίας του Δήμου ως φορέα προγραμ­ματισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αναπτυξιακού προγραμματισμού της Χώρας (πχ Ν.1622/86 για τον Δη­μοκρατικό προγραμματισμό, διαδικασία σχεδιασμού Κοι­νοτικού Πλαισίου Στήριξης). * Υποστήριξη των διαδικασιών προώθησης της υλοποί­ησης, παρακολούθησης της εφαρμογής, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων Προ­γραμμάτων του Δήμου. * Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύ­πωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλο­ποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου. * Συνεργασία με τους ειδικούς συνεργάτες, τους προϊ­σταμένους και τα επιστημονικά στελέχη του Δήμου και α­πό κοινού διατύπωση εισηγήσεων προς τα αιρετά όργα­να. * Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ., τη Δ. Ε., τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου και τα Τοπικά Συμβούλια. * Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ν.Α., της ΤΕΔΚ, της Περιφέρειας, των Κεντρικών Φορέων καθώς και με τους φορείς διαδημοτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιο­χή του Δήμου. Β. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχετικά με τα προγράμματα της Ε.Ε. οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι: * Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμμα­τα της Ε. Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο και υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση σχετικών ενεργειών. * Κατάρτιση αιτήσεων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες) συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους. * Κατάρτιση των προγραμμάτων εκτελέσεως έργων με επιχορήγηση από την ΕΟΚ για τις υπηρεσίες του Δήμου, του ΟΝΑ, του Πνευματικού κέντρου και τις Δημοτικές επι­χειρήσεις. *Κοστολόγηση των προγραμμάτων αυτών και υποβολή των τεχνικών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Τα­μείο. * Ενημέρωση της Διεύθυνσης Λογιστικού του Δήμου, για την ένταξη των προγραμμάτων αυτών στον προϋπο­λογισμό του Δήμου * Συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ για την προώθηση θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ΕΟΚ. * Υποβολή απολογιστικών στοιχείων στο Κοινοτικό Τα­μείο. * Διατήρηση αρχείου νομοθεσίας, εγκυκλίων που αφο­ρούν, τις σχέσεις ΕΟΚ και Ελλάδας. * Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και το εξωτε­ρικό για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέ­ρουν τα προγράμματα. * Διακίνηση μέσα στον Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφο­ρούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. * Ενημέρωση των υπαλλήλων και των αιρετών στα Κοι­νοτικά ζητήματα. Γ. (Ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής του Δή­μου) Τουριστική Aνάπτυξη * Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφισταμένη κατάσταση του τουρισμού στον Δήμο. * Εισήγηση και σχεδιασμός των προγραμμάτων παρέμ­βασης του Δ