ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

 

O Δήμος Πάρου προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στις παρακάτω κατηγορίες :

 

Α. Κατηγορίες έργων

  1. Οικοδομικά
  2. Ηλεκτρομηχανολογικά

 

Β. Κατηγορίες μελετών

  1. (8)-Στατικές μελέτες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπόνηση μελετών στατικής ενίσχυσης υφιστάμενων κτιρίων την τελευταία εξαετία, αμοιβής ύψους τουλάχιστον 5.000,00 €
  2. (9) Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές

 

Καλεί

 

Τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού/μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 04 Φεβρουαρίου 2020 στο γραφείο πρωτόκολλου του Δήμου Πάρου, στο Δημαρχείο Πάρου Παροικιά Πάρου 84400. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, είτε με fax στο 2284023536 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο egrigoriou@paros.gr εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Η αίτηση εγγραφής θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ και αποδεικτικό της εμπειρίας για την εγγραφή στον κατάλογο των στατικών μελετών.