Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Παροικίας για την ανέγερση 2ου Γυμνασίου Παροικίας.

Στην Πάρο σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε µέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα µε το ΦΕΚ 850/Β/13-03-2020 και του άρθρου 10 του Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-03-2020), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14963/11-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν 19 μέλη και ονομαστικά οι:

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1) Αντιπαριώτης Δημήτριος, 2) Βελέντζας Αθανάσιος, 3) Γιουρτζίδης Χαρίλαος, έφυγε μετά την συζήτηση της 162/20 απόφασης, 4) Δαφερέρα-Κάλλους Χριστίνα, 5) Κεμπάμπης Παναγιώτης, 6) Λεοντής Μικές, 7) Μαλαματένιος Εμμανουήλ, 8) Μανωλάκη Θεοδοσία, 9) Μαρινόπουλος Αθανάσιος, έφυγε μετά την συζήτηση της 160/20 απόφασης, 10) Πατέλης Άγγελος, έφυγε κατά την συζήτηση της 162/20 απόφασης, 11) Παυλάκης Ευστράτιος, 12) Πετρόπουλος Παναγιώτης, 13) Πούλιος Γεώργιος, 14) Ροκονίδας Κωνσταντίνος, 15) Ρούσσος Βατίστας, έφυγε κατά την συζήτηση της 159/20 απόφασης και ήρθε κατά την συζήτηση της 160/20 απόφασης, 16) Σάμιος Αθανάσιος, 17) Σαρρή–Παπακυρίλλου Θεοδώρα, 18) Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία, 19) Τσιγώνιας Νικόλαος, έφυγε μετά την συζήτηση της 162/20 απόφασης.   

A π ό ν τ ε ς: 1) Άγουρος Άγγελος, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 2) Βολοσυράκης Νικόλαος, 3) Καραχάλιος Σταύρος, 4) Κεφάλας Φραγκίσκος, ήρθε κατά την συζήτηση της 162/20 απόφασης, 5) Κουντρομιχάλης Ηλίας, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, 6) Μαούνη Φλώρα, 7) Σιέτος Βασίλειος, 8) Τριπολιτσιώτης Γεώργιος, ήρθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων.

  Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου, Κωβαίος Μάρκος.

  Από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Πάρου παρευρέθηκε μόνο η Αργουδέλη Μαργαρίτα της Κοινότητας Πάρου που ήρθε και έφυγε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων.  

  Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη για την τήρηση των πρακτικών.

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρόπουλος Παναγιώτης ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

  Η συνεδρίαση καταγράφεται σε οπτικοακουστικά μέσα όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Μετά από ομόφωνη συναίνεση τροποποιήθηκε η σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συζητήθηκε το 5ο στην θέση του 4ου  και το 4ο στη θέση του 5ου.

 Θέμα 7o: ημερήσιας διάταξης                                                Εισηγητής:  Δήμαρχος

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπηρεσιακό σημείωμα 101/28-7-20 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου που αναφέρει: «…ΘΕΜΑ: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή Αγ. Γεώργιος Παροικιάς για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς.  Η Πάρος παρουσιάζει τις δεκαετίες ’80 και ’90 κατακόρυφη αύξηση πληθυσμού, με αύξηση περίπου 25% την δεκαετία (ΕΣΥΕ, 2001). Η πληθυσμιακή αυτή αύξηση είχε ως επακόλουθο και την κατακόρυφη αύξηση του μαθητικού δυναμικού του υφιστάμενου Γυμνασίου Πάρου, που αντιμετωπίστηκε προσωρινά με την χρήση πτέρυγας του Λυκείου Πάρου, η οποία παραχωρήθηκε όταν μεταστεγάστηκε το Λύκειο Πάρου σε νέο κτιριακό συγκρότημα. Με την κατασκευή των Γυμνασίων Νάουσας Πάρου, Αντιπάρου και Αρχιλόχου πραγματοποιήθηκε η αποσυμφόρηση του Γυμνασίου Πάρου. Τις επόμενες δεκαετίες προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού και σε συνδυασμό με την μεγάλη εισροή οικονομικών μεταναστών με τις οικογένειές τους, η αντιμετώπιση της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού κρίνεται δυσχερής.  Την πενταετία 2015-2020 παρατηρήθηκε αύξηση του μαθητικού δυναμικού κατά 15%, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία εύρεσης νέων χώρων στέγασης ή διχοτόμησης υπαρχουσών αιθουσών και εκμετάλλευσης ακάλυπτων χώρων. Έτσι το κτιριακό συγκρότημα του Γυμνασίου Πάρου φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό μαθητών από αυτό που μπορεί να εξυπηρετήσει. Στο παραπάνω γεγονός πρέπει να συνυπολογιστεί και η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω της πανδημίας του covid-19. Από το 2007, το Επαρχείο Πάρου, ενοικίασε παρακείμενο οικόπεδο και τοποθέτησε τρεις λυόμενες κατασκευές (προκάτ) που λειτουργούν έως σήμερα ως αίθουσες διδασκαλίας, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί τρεις επιπρόσθετες προκατασκευασμένες αίθουσες για την ομαλή λειτουργία του Γυμνασίου Παροικιάς. Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία καθιστούν την ανέγερση του Γυμνασίου Παροικιάς Πάρου επείγουσα και επιτακτική. Μετά από ενδελεχή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή διαπιστώθηκε η αδυναμία ανεύρεσης κατάλληλου χώρου σε περιοχή εντός σχεδίου. Εν συνεχεία ανευρέθηκε έκταση, μη δασικού χαρακτήρα, αποτελούμενη από δύο αγροτεμάχια, σε περιοχή εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στην θέση "Άγιος Γεώργιος" Παροικιάς, η οποία κρίθηκε κατάλληλη έπειτα από την από 23/03/2009 επιτροπή καταλληλότητας που συνήλθε στο Επαρχείο Πάρου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'αρ. 478 από 02/02/09 Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης Ν.Αιγαίου. Η επιτροπή έλαβε υπόψη την αρ. 37237/ΣΤ1/02/04/07 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 635/Β 27/04/07 και αφορά τον καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας για την ανέγερση διδακτηρίων. Ο χώρος μεταβιβάστηκε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων με το υπ'αρ. 10.915/7-7-2009 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτου και συνένωσης αγροτεμαχίων της Συμβολαιογράφου Πάρου και πρόκειται να παραχωρηθεί στον Δήμο Πάρου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πάρου.  Η έκταση για την οποία προτείνεται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς Πάρου εντάσσεται στην περιοχή ελέγχου και περιορισμού δόμησης  ΠΕΠΔ1 της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του νησιού, σύμφωνα με το ΓΠΣ Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/02-05-2012), στις επιτρεπόμενες χρήσεις της οποίας περιλαμβάνονται και εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Το σχέδιο του Τοπικού Ρυμοτομικού προβλέπει την κατασκευή δρόμου, εντός των ορίων της ανωτέρω  ιδιοκτησίας,  με στόχο την κυκλική κίνηση περιμετρικά του γηπέδου , καθώς και τη διαπλάτυνση όλων των περιμετρικών δρόμων με στόχο  τη βέλτιστη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τη δημιουργία πεζοδρομίων επαρκούς πλάτους και την πρόβλεψη παρόδιων θέσεων στάθμευσης.  Ο οικοδομήσιμος χώρος ορίζεται σαφώς με οικοδομική γραμμή έσωθεν της οποίας μπορεί να εκτελεστεί απρόσκοπτα το κτιριολογικό πρόγραμμα. Το πλάτος της πρασιάς ορίζεται σε 8.00μ. για λόγους βέλτιστης διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου καθώς και για την απομάκρυνση των κτιρίων από τις οδούς για τη μείωση του θορύβου. Το ύψος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ορίζεται στα εννέα (9) μέτρα καθώς η αίθουσα θα χρησιμοποιείται και ως κλειστό γυμναστήριο με χώρο καλαθοσφαίρισης που απαιτεί ανάλογο ύψος.  Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες του κτιριολογικού προγράμματος, την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική προμελέτη, το γεγονός γειτνίασης με τον παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Την έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγίου Γεωργίου Παροικιάς όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου και περικλείεται στα υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ με συνολική επιφάνεια 14.637.12 τ.μ. για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς με τους παρακάτω προτεινόμενους όρους δόμησης: α. Ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε (25%). β. Συντελεστής δόμησης: είκοσι πέντε (25%). γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα για τα μονόροφα τμήματα, επτά και μισό (7,5) μέτρα για διώροφα τμήματα, εννέα (9) μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πέντε (5) μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής δ. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2). ε. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων στο περίγραμμα της καλυπτόμενης επιφάνειας, μέγιστου καθαρού ύψους 2.80μ. στ. Συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης: πέντε και μισό (5,5) ζ. Υποχρεωτική η διάσπαση σε επιμέρους κτίρια με μονόροφους και διώροφους όγκους. η. Υποχρεωτική πρασιά: 8.00μ. θ. Υποχρεωτικός έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. ι. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».  Συνημμένα: 1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500...».

     Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των  άρθρων 65, 67, 69 και 94 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/06, το Ν. 4555/18 και τις σχετικές διατάξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     o μ ό φ ω ν α

      Εγκρίνει το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή «Αγίου Γεωργίου» Παροικιάς, της Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου, όπως φαίνεται στο από Ιούνιο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πάρου και περικλείεται στα υπό στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ με συνολική επιφάνεια 14.637.12 τ.μ. για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Παροικιάς με τους παρακάτω προτεινόμενους όρους δόμησης: α. Ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε (25%). β. Συντελεστής δόμησης: είκοσι πέντε (25%). γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: τέσσερα (4) μέτρα για τα μονόροφα τμήματα, επτά και μισό (7,5) μέτρα για διώροφα τμήματα, εννέα (9) μέτρα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πέντε (5) μέτρα για το υπόστεγο γυμναστικής δ. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2). ε. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων στο περίγραμμα της καλυπτόμενης επιφάνειας, μέγιστου καθαρού ύψους 2.80μ. στ. Συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης: πέντε και μισό (5,5) ζ. Υποχρεωτική η διάσπαση σε επιμέρους κτίρια με μονόροφους και διώροφους όγκους. η. Υποχρεωτική πρασιά: 8.00μ. θ. Υποχρεωτικός έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. ι. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης ισχύουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».

  H απόφαση αυτή πήρε α/α   162/ 2020.