ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ», CPV: 50110000-9 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού», CPV: 50111000-6 «Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 496.000,00), ΦΠΑ 24%: 96.000,00 €.

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης