Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για την Παροικία του Δήμου Πάρου»