Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πάρου

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Πάρου» (CPV): 71356000-8 «Τεχνικές Υπηρεσίες», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

O προϋπολογισμός είναι 39.680,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της παροχής τεχνικών υπηρεσιών.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 28/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11η πρωινή

            Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

            Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ (σύστημα δημοσίων έργων, μελετών και συναφών τεχνικών υπηρεσιών) είναι 190317

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης