ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής