Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών στις δομές του Ν.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Πάρος, 26 Φεβρουαρίου 2021
                     
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ                                                          Αρ. πρωτ.:129
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Κ.Π.Π.Α.)
 
 
Ταχ. Δ/νση:
Παροικία Πάρου
Τ.Κ.84400
Τηλέφωνο:
2284-0-24110
Fax:
2284-0-23364
E-mail:
kppa@paros.gr
 
 
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών στις δομές του Ν.Π.
 
Το Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης (Κ.Π.Π.Α.) Δήμου Πάρου, έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20α του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφ. ιε του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 205 και 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007)
 5. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος A’ 64/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19»
 6. Το άρθρο 37 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄/20.03.2020) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
 7. Το άρθρο  74 παρ.2 του Ν.4745/2020(ΦΕΚ 214/6.11.2020) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις  του άρθρου 175 του ν. 4764/2020.
 8. Την αριθμόν 8/2021 (AΔΑ:94ΚΨΟΚ94-6ΨΒ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου για την έγκριση των προσλήψεων  προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη δέσμευση για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 προκειμένου να υπάρχει επάρκεια των  Κ.Α. δαπανών που έχουν προβλεφθεί  για την εν λόγω δαπάνη των προσλήψεων.
 
 1. Την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ψυχολογίας και  βρεφοκομίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών  και  τη  βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στις δομές του  Ν.Π.
 2. Τον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ.(Φ.Ε.Κ.Β΄1401/19.5.2016).
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο  (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α.  Δήμου Πάρου για τις δομές του, προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αναλυτικά ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α- ΘΕΣΗ  ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ    ΑΤΟΜΩΝ
101
 
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α.
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 5 Ιουλίου 2021
1
102
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α.
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
Δ.Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 5 Ιουλίου 2021
   1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Π.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 
α) Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού Τομέα ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ψυχολογίας-Συμβουλευτικής) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
===========================================
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα. Επίσης γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις υποψήφιων οι οποίοι/ες κατά την υποβολή της αίτησης είναι εργαζόμενοι/ες και δεν φαίνεται το τελευταίο 3μηνο εργασίας τους στην Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αλλά οι ίδιοι το έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση και αναγράφονται αυτοί οι μήνες στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας. Η προϋπηρεσία στο ευρύ Δημόσιο Τομέα, αποδεικνύεται με την υποβολή μόνο βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Δ.Ε. ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
 
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Εκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.1346/88 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
==========================================
Ως εμπειρία θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πρόσληψης θέσης.
Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα. Επίσης γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις υποψήφιων οι οποίοι/ες κατά την υποβολή της αίτησης είναι εργαζόμενοι/ες και δεν φαίνεται το τελευταίο 3μηνο εργασίας τους στην Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αλλά οι ίδιοι το έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση και αναγράφονται αυτοί οι μήνες στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας. Η προϋπηρεσία στο ευρύ Δημόσιο Τομέα, αποδεικνύεται με την υποβολή μόνο βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 1. Να είναι Έλληνας Πολίτης ή πολίτης χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία διοίκησης του Ν.Π., Παραλία Παροικίας (πρώην Δημαρχείο-1ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας)
 2. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος , καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 6. Βεβαίωση εμπειρίας.
 7.  
Για τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Πάρου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι εντός πέντε (5) εργάσιμων  ημερών  και αρχίζει από τη Δευτέρα 01-03-2021 επόμενη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάρου και στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων διοίκησης του Ν.Π., στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.paros.gr., έως και την Παρασκευή 05-03-2021.
 
 
 O Πρόεδρος
του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α.  
Δήμου Πάρου
 
 
ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ