Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις δομές του Ν.Π.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για αντιμετώπιση εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις δομές του Ν.Π., σύμφωνα με  το άρθρο 24 παρ. 2 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος A’ 64/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19»