Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 13 Σεπτεμβρίου 2020

« πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 13 Σεπτεμβρίου 2020, για αντιμετώπιση εκτάκτων, 
απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για τις δομές του Ν.Π., 
σύμφωνα με  το άρθρο 24 παρ. 2 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. Τεύχος A’ 64/14.03.2020)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19»