ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ»,
(CPV): 44211000-2 «Προκατασκευασμένα κτίρια», 44613300-3 «Τυποποιημένα
εμπορευματοκιβώτια» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 54.680,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 67.803,20
€) ΦΠΑ 24%: 13.123,20 €.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/06/2024 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 24/06/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο
διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές υποβάλλονται για μια ή
περισσότερες ομάδες.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της/των
ομάδας/ομάδων συμμετοχής, άνευ Φ.Π.Α...

Για συμμετοχή σε περισσότερες από μια ομάδες, η εγγύηση συμμετοχής υπολογίζεται
προσθετικά για όλες τις ομάδες συμμετοχής.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και
των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικούς αριθμούς 352230,
352233 όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα
του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paros.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση
και πλήρης πρόσβαση.

Συνημμένα :