ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :6239

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Παροικία Πάρου 844 00

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μωραϊτίδης Ιωάννης

- Τηλέφωνο: 2284360146

- Ηλ. ταχυδρομείο: moraitidis@paros.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):http://www.paros.gr.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 30230000-0,30232110-8

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004366066 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :

1) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α’

2) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Β΄

3) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Γ΄

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 13/2018