ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» με εκτιμώμενη αξία 75.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής