Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δύο οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων  αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων» με εκτιμώμενη αξία 267.840,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 169598)

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης