ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ 3ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ (0/31,5)

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΟΥΣ
ΥΛΙΚΟΥ 3ΑΛΦΑ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ (0/31,5)», (CPV) : 14212200-2 «Αδρανή υλικά», με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.800,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 154.752,00
€) ΦΠΑ 24%: 29.952,00 €.
Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα είδη της προμήθειας στο σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας.
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στη νήσο Πάρο του
Νομού Κυκλάδων, επί τόπου των διαφόρων σημείων εκτέλεσης εργασιών από τα δημοτικά
συνεργεία και στους αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία,
τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Πάρου κατά την διάρκεια δύο ετών από την
υπογραφή της σύμβασης.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/04/2022 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 12/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.