Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου Άρση Επικινδυνότητας Οδικού Δικτύου Πάρου

1. Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  Άρση Επικινδυνότητας Οδικού Δικτύου Πάρου (2020) (CPV 45233120-6) με προϋπολογισμό 52.419,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Χωματουργικά: 4.585,30 €, Β) Τεχνικά Έργα 32.792,00 €, Γ.Ε.+Ο.Ε.: 6.727,91 €, Απρόβλεπτα: 6.615,78€, Απολογιστικά 1.400,00 €, Γ.Ε.+Ο.Ε Απολογιστικών : 252,00 €, Αναθεώρηση 46,36 €, Φ.Π.Α. 12.580,64 €

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα http://dimos.paros.gr/prokirykseis/ της αναθέτουσας αρχής.

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 12η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 12η πρωινή.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. (ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) στις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω            Συμφωνίας
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου

7. Το έργο χρηματοδοτείται από τακτικό προϋπολογισμό και ΣΑΤΑ του Δήμου Πάρου

8. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4412/2016.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.