Προκήρυξη "Μελέτη Αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου"

Ο Δήμος Πάρου προκηρύυσει δυνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης

«Μελέτη Αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου» με εκτιμώμενη αξία 59.759,42 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %)

Διαθέσιμα προς μεταφόρτωση τα συνημμένα αρχεία