Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Δικηγόρου).

                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πάρος 17 Δεκεμβρίου  2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                          
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                            Αρ. Πρωτ.:  21394
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 
Ο Δήμαρχος Πάρου έχοντας υπόψη:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-7-2007), όπως
τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των παρ. και 2β του άρθρου 15 του Ν. 4623/2019.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/19-7-2018)
  • Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 2583/τ. Β΄/24-9-2012), όπως ισχύει
  • Την ανάγκη πρόσληψης για την  επικουρία του Δημάρχου ενός Ειδικού
 Συνεργάτη, Δικηγόρου, ο οποίος θα παρέχει τις νομικές υπηρεσίες και γνώσεις του  σε εξειδικευμένα  επιστημονικά  θέματα νομικής φύσεως, που αφορούν ειδικότερα θέματα Αστικού και Διοικητικού Δικαίου και σχετίζονται με τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες του Δήμου, την παρακολούθηση των νομικών ενεργειών του Δήμου καθώς και την εν γένει  νομική υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής.
 
                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι
 
τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Δικηγόρου).
Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να κατέχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτου φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
Γ) Να είναι μέλη Δικηγορικού Συλλόγου και να διαθέτουν εμπειρία σε γενική δικηγορία (αστικό, διοικητικό , εργατικό δίκαιο).
Θα συνεκτιμηθεί  η κατοχή επιπλέον προσόντων (μεταπτυχιακό δίπλωμα, ξένες γλώσσες κ.λ.π.).
Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του/της προσλαμβανόμενου/ης (παρ. 4 άρθρ. 163 ν. 3584/07 όπως ισχύει).
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου Πάρου (Παροικία Πάρου τηλ. 2284360107) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών  (υπολογιζόμενων ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα και  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πάρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον τύπο. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
                                                             
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
 
 
ΜΑΡΚΟΣ  Ι. ΚΩΒΑΙΟΣ