ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ