ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

          ΕΞ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ & ΕΠΕΙΓΟΝ

         Παρακαλούμε για την ανάρτηση άμεσα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 καθώς και  του παραρτήματος και του εντύπου ΣΟΧ6 της αίτησης

         Επίσης παρακαλούμε να μπει οι εξής επισημάνσεις:   - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  17-7-2020 ΕΩΣ  ΚΑΙ  27-7-2020

  • ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ¨Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Στην ηλεκτρονική Δ/νση grafeioprosopikou@paros.gr


                                                                                                                     ΑΔΑ: 6ΒΑΘΩΞΓ-ΡΣ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Πάρος,   2   Ιουνίου    2020

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                Αρ. Πρωτ.:  7643

 

                                                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

                                                                                                                            Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

                                                                                                                                   Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι εννέα (29) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας,  του Δήμου Πάρου, που εδρεύει στην Παροικία Πάρου Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος  Πάρου

Παροικία Πάρου

(Ν. Κυκλάδων)

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

 (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

4

102

Δήμος  Πάρου

Παροικία Πάρου

(Ν. Κυκλάδων)

 

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

2

103

Δήμος Πάρου

Παροικία Πάρου

(Ν. Κυκλάδων

ΤΕ Διοικητικό Υπάλληλο

8 μήνες

1

104

Δήμος Πάρου

Παροικία Πάρου

(Ν. Κυκλάδων

ΔΕ Διοικητικό Υπάλληλο

8 μήνες

1

105

Δήμος Πάρου

Παροικία Πάρου

(Ν. Κυκλάδων

ΔΕ Χειριστή Μηχανήματος Έργου

8 μήνες

1

106

Δήμος  Πάρου

Παροικία Πάρου

(Ν. Κυκλάδων)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

8 μήνες

20

 

 

Τα ειδικά απαιτούμενα τυπικά  προσόντα και τυχόν πρόσθετα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π.), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στον πίνακα Β΄ της υπ’ αριθμ. 7643/2-6-2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.10195/2020/1/2020/9-7-2020 και είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Δήμου Πάρου www.dimos.paros.gr

 

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Προτάσσονται  των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του Ν. 4057/2012)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

                                                                                                                                 ΑΔΑ: 6ΒΑΘΩΞΓ-ΡΣ5

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (grafeioprosopikou@paros.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πάρου, Τ.Κ. 84400, Παροικία Πάρου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Ν. Αποστολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 22843-60114)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

είναι  δέκα (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πάρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (dimos.paros.gr),   β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες àΔιαγωνισμών Φορέων àΟρ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

 

 

 

                    ΜΑΡΚΟΣ Ι. ΚΩΒΑΙΟΣ