ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΠΑΡΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ – ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΠΑΡΚΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΑΣΩΝ –
ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023»,
(CPV): 77313000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων», 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση
χώρων πρασίνου», 77231300-1 «Υπηρεσίες διαχείρισης δασών», 77341000-2 «Κλάδεμα
δένδρων», 77312000-0 «Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα», με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 186.800,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €
231.632,00), ΦΠΑ 24%: 44.832,00 €.
 

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης