ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ – ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2022-2023», CPV: 90514000-3 «Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων», 63121000-3
«Υπηρεσίες αποθήκευσης και ανάκτησης», 37414100-4 «Στρώματα», 90533000-2 «Υπηρεσίες
διαχείρισης χώρου απόρριψης μπαζών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 161.097,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €
199.760,28), ΦΠΑ 24%: 38.663,28 €.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες):
ΤΜΗΜΑ 1 (ΟΜΑΔΑ Α΄): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2023, εκτιμώμενης αξίας 44.330,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.

ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β΄): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΩΝ 2022-
2023, εκτιμώμενης αξίας 64.480,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ 3 (ΟΜΑΔΑ Γ΄): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2023, εκτιμώμενης αξίας 35.150,28 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.
ΤΜΗΜΑ 4 (ΟΜΑΔΑ Δ΄): ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΩΝ 2022-2023, εκτιμώμενης αξίας 55.800,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%.
Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για
όλα τα είδη της παροχής υπηρεσιών μιας ομάδας στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.
Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως εξής για το κάθε τμήμα/ομάδα: Δεκαοκτώ (18)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη νήσο Πάρο Νομού
Κυκλάδων.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/05/2022 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 25/05/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο
διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
της/των ομάδας/ομάδων συμμετοχής, άνευ Φ.Π.Α..
Αναλυτικά:
Για την ΟΜΑΔΑ Α΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε
ευρώ (715,00 € = 35.750,00 x 2%).
Για την ΟΜΑΔΑ Β΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των χιλίων σαράντα ευρώ
(1.040,00 € = 52.000,00 x 2%).
Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα έξι
ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (566,94 € = 28.347,00 x 2%).
Για την ΟΜΑΔΑ Δ΄, η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ
(900,00 € = 45.000,00 x 2%).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πάρου. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 20-6279.010, 20-6279.019, 20-6279.017 & 20-
6279.018 σχετικές πιστώσεις που θα προβλεφτούν στους τακτικούς προϋπολογισμούς των
οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα (Πολυετής Υποχρέωση).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της
παροχής υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και
των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικούς αριθμούς: 160447,
160448, 160451, 160452 όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paros.gr όπου
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

 

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης