ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την
ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024», (CPV) : 92332000-7 «Υπηρεσίες λουτρικών
εγκαταστάσεων παραλιών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 117.900,00 € μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €
146.196,00), ΦΠΑ 24%: 28.296,00 €.
Προσφορές υποβάλλονται για τα είδη της παροχής υπηρεσιών στο σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες (ήτοι από 01/07/2024 έως και
30/09/2024). Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη νήσο Πάρο Νομού Κυκλάδων.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/06/2024 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). Η ηλεκτρονική Αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου
«Οικονομική Προσφορά» θα διενεργηθεί την 07/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.
Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική. Οι προσφορές των υποψηφίων στο
διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, 2.358,00 ευρώ (δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ)
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Πάρου. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 70-6142.001 σχετικές πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της
παροχής υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και
των λοιπών συμβατικών στοιχείων από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 352110
όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Επίσης το
σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.paros.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης
πρόσβαση.

Συνημμένα