ΟΡΟΙ και ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’αρ. 3/2018 διακήρυξης με τίτλο «παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας – γενικών εργασιών-τραπεζοκόμου για ένα έτος Για το κ.α.π.η.: Μάρπησσας-Αρχιλόχου Πάρου»

ΟΡΟΙ  και  ΠΕΡΙΛΗΨΗ της  υπ’αρ. 3/2018 διακήρυξης με τίτλο «παροχή υπηρεσιών                       

Καθαριότητας – γενικών εργασιών-τραπεζοκόμου για ένα έτος

για το ΚΑΠΗ.: Μάρπησσας-Αρχιλόχου Πάρου»