Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει: τη δημόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που θα δημοπρατηθεί προς χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής .

                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Αρ.Πρ.6075/08-04-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                         
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                                
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ                            
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                    
                  
 
 
                                                            Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
 
 
Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει: 
Α. τη δημόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας που θα δημοπρατηθεί  προς χρήση θαλάσσιων μέσων αναψυχής ως εξής:
Περιγραφή χώρων παραχώρησης, με δημοπρασία,  του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας  προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.
 Ορίζονται τα παρακάτω τμήματα παραλιών προς δημοπράτηση  προκειμένου σε αυτά να ασκηθεί  η  δραστηριότητα των θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Για εγκατάσταση θαλασσίων μέσων αναψυχής στην παραλία Πούντα Κοινότητας Μάρπησσας Δήμου Πάρου (στο ανατολικό μέρος της παραλίας) με δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 50 τετραγωνικών μέτρων (συντεταγμένες δημοπρατούμενου τμήματος Χ 611310.4763, 611320.5117, 611320.4634, 611310.3429 και Υ 4098482.9580, 4098482.5225, 4098477.5474, 4098478.0081), με διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12- 2022.
Τιμή εκκίνησης (κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος): 4.400,00€
[3.000,00€ + (50 m2 x 50,00€/ m2)] x 80%=5.500,00€ x 80%=4.400,00€, πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου +  ΟΓΑ 3,6%. 
Β. τη δημόσια, πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, δηλαδή το παρακάτω τμήμα της  παραλίας που θα δημοπρατηθεί, προκειμένου σε αυτό να ασκηθεί η δραστηριότητα ανάπτυξης ομπρελοκαθισμάτων για 2 έτη (2021-2022) ως εξής:
 
Για ανάπτυξη  ομπρελοκαθισμάτων στην παραλία Χρυσή Ακτή Κοινότητας Μάρπησσας Πάρου με δημοπρατούμενο τμήμα εκτάσεως 300 τετραγωνικών μέτρων (συντεταγμένες δημοπρατούμενου τμήματος Χ 610044.515, 610063.433, 610068.406, 610049.500, 610044.515 και Υ 4096441.818, 4096448.456, 4096434.310, 4096427.787, 4096441.818), με διάρκεια μίσθωσης μέχρι 31-12- 2022.
(Δημοπράτηση τμήματος  έμπροσθεν επιχειρήσεων οι οποίες έχουν χάσει την ομορότητά τους, λόγω ύπαρξης δημοσίων ακινήτων και εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν μισθώσει από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) το δημόσιο κτήμα που παρεμβάλλεται μεταξύ των προβολών που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της κάθε επιχείρησης και του αιγιαλού.)
Τιμή εκκίνησης (κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος): 12.000,00€
(300 m2 x 40,00€/ m2)]=12.000,00€ πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου +  ΟΓΑ 3,6%.
 
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και  εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας ίσης προς το 10% του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς, η οποία μετά τη λήξη της δημοπρασίας θα επιστραφεί στους διαγωνιζόμενους, εκτός των πλειοδοτησάντων που θα παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι κατακυρώσεως της δημοπρασίας και στους οποίους θα επιστραφούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
  Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στην Παροικία Πάρου την 26η Απρίλιου    2020 ,ημέρα Δευτερά και ώρα 10η έως 11η πρωινή .
   Εάν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα θα επαναληφθεί οίκοθεν από τον Δήμαρχο, την  4η  Μάιου  2021, ημέρα Τρίτη   στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.  
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης).
Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:www.paros.gr.
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Τζανακοπούλου Ευγενία στο τηλέφωνο: 2284360122 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                       Ο Δήμαρχος Πάρου  
 
                                                        Μάρκος Ι. Κωβαίος